• Zjazd Zimowy SSPTChem 2017

    Do zobaczenia w Bydgoszczy!

  • :)
Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 828

 

 

 

 

 
Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem 2017 
8 - 9 grudnia 2017Rejestracja na Zjazd zakończona.


DO ZOBACZENIA W BYDGOSZCZY!

Ramowy Plan Zjazdu
Plan może ulec zmianie.

 

 

 


Tegoroczni Wykładowcy

 

 

 

Dr hab. Kamilla Małek

Dr hab. Kamilla Małek jest związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego od ukończenia tam studiów chemicznych. Zainteresowania naukowe skupiają się w ogólnym ujęciu na oddziaływaniach biomolekuł i leków w stanie natywnym, płynach ustrojowych, komórkach i tkankach. Realizowane są one przy użyciu nowoczesnych technik obrazowania IR i ramanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia powierzchniowego efektu ramanowskiego (SERS). Ta ocena zmian biochemicznych w materiale biologicznym pozwala na projektowanie nowych technologii diagnostycznych będących alternatywą dla tych aktualnie stosowanych. 

 

 


Wykład gościa:
Co wspólnego ma diagnostyka medyczna z archeologią czy ochroną dzieł sztuki? Identyfikacja markerów biologicznych poprzez obrazowanie FTIR i ramanowskie

 

 

Spektroskopia oscylacyjna, w tym absorpcja w zakresie IR (FTIR) i rozpraszanie ramanowskie, dostarcza komplementarnej informacji chemicznej z próbki o dowolnym pochodzeniu. Sprzężenie spektrometru FTIR i ramanowskiego z mikroskopem i automatycznym zbieraniem danych stworzyło potężne narzędzie umożliwiające detekcję chemiczną przy równoczesnym określeniu dystrybucji przestrzennej składników w heterogenicznej próbce o mikronowych rozmiarach.

 

Wykład będzie poświęcony zastosowaniu obrazowania w spektroskopii oscylacyjnej dla celów rozpoznania stanu chorobowego jak przerzutowość nowotworowa czy rozwój miażdżycy w naczyniach krwionośnych i projektowania metod diagnostycznych alternatywnych do tych stosowanych obecnie w medycynie (Rys 1A,B). Tego typu identyfikacja markerów dla danego stanu chorobowego może być również wykorzystana do badania składu artefaktów archeologicznych jak mumie, pozostałości grobów czy śledzenia stopnia degradacji warstw malarskich dzieł sztuki (Rys. 1C).

 

Rysunek 1. (A) Porównanie obrazów fluorescencyjnego (1) i immunoSERS (2) wykrywających dystrybucję komórek mięśniówki gładkiej w aorcie z blaszką miażdżycową. (B) spektrohistopatologia FTIR mikroprzerzutu nowotworu piersi w płucach: (1) wybarwianie H&E z zaznaczonym przerzutem z obrazami IR (2,3). (C) Mikrofotografia przekroju malarskiego z ołtarza późnogotyckiego wraz z obrazami 3D IR zidentyfikowanych składników i produktów degradacji.

 

This work was supported by the National Center of Science (UMO-2016/23/B/NZ4/01379 –OPUS 12) and the European Union from resources of European Regional Development Fund under Innovative Economy Programme (grant coordinated by JCET-UJ, No POIG.01.01.02-00-069/09).

 

 

 

Dr inż. Jakub Milczarek

Dr Jakub Milczarek jest adiunktem w Instytucie Biochemii Technicznej (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka). Jako chemik analityk i fizyk uczestniczył w licznych projektach naukowych z dziedziny chemii sądowej, chemii konserwatorskiej i badań bioanalitycznych. Specjalizuje się w badaniach mikrośladów i zastosowaniu różnorodnych technik chromatograficznych, w szczególności Py-GC/MS. Pracuje również w sektorze IT w różnych projektach informatycznych (aplikacje i bazy danych do celów medycznych, edukacyjnych i finansowych) głównie jako Specjalista UX/UI.
Od kilku lat na stałe współpracuje z OPCW (Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej) jako Associate.
W wolnych chwilach zdobywa Koronę Europy, żegluje i poszukuje skrzynek OpenCaching.

 

 


Wykład gościa: Broń chemiczna - widmo przeszłości, czy współczesny problem? 20 lat OPCW i Konwencji o zakazie broni chemicznej

 

 

 

Historia broni chemicznej sięga kilku stuleci, jednak na największą skalę została zastosowana dopiero podczas I wojny światowej. Później pojawiała się jedynie sporadycznie podczas kolejnych konfliktów w różnych częściach świata.

 

Bojowe środki trujące to silnie toksyczne substancje działające w różnoraki sposób. Wśród nich znajdują się: środki duszące, środki parzące, środki krztuszące, środki paralityczo-drgawkowe i środki halucynogenne oraz usypiające.

 

Zastosowanie tego rodzaju broni było każdorazowo wyjątkowo tragiczne w skutkach. Dlatego też od 1997 roku obowiązuje, obchodząca w tym roku 20-lecie, Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC, ang. Chemical Weapons Convention), na straży przestrzegania której stoi Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) z siedzibą w Hadze.

 

Obecnie już 192 państwa (98% populacji Ziemi) są stronami Konwencji i wspólnymi siłami pracują nad likwidacją pozostałej broni chemicznej. W 2017 osiągnięto już próg 95% zniszczenia zadeklarowanych światowych zasobów chemicznych środków bojowych.

 

Ale czy to już koniec problemów z bronią chemiczną?

 

Dr hab. Bogumiła Kupcewicz

Bogumiła Kupcewicz z wykształcenia chemik, ale od początku kariery zawodowej związana z farmacją. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym UMK. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu chemometrii w połączeniu z metodami instrumentalnymi w badaniu różnych materiałów i produktów oraz w analizie zależności struktura-aktywność. Od 10 lat jest opiekunem SKN Chemii Analitycznej, którego członkowie z sukcesami uczestniczą w licznych konferencjach naukowych. W zakresie wspólnie realizowanych zadań badawczych jest m.in. analiza szerokiej gamy suplementów diety w kontekście ich jakości.

 

 

 

 

 

Wykład gościa: Fałszowanie leków i suplementów diety – problem dla pacjenta/konsumenta, wyzwanie dla chemii analitycznej

 

 

 

Rosnące zainteresowanie zdrowym trybem życia, świadomość roli profilaktyki, a także potrzeba i chęć samoleczenia wpływają na dynamiczny wzrost popularności i sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (OTC) oraz suplementów diety. Zwiększa się także liczba oferowanych produktów a suplementacja staje się zjawiskiem powszechnym. Niestety z roku na rok rośnie obecność na rynku sfałszowanych leków czy suplementów diety „wzbogaconych” dodatkiem substancji niedozwolonych, które mogą powodować negatywne skutki dla zdrowia przyjmujących je pacjentów/konsumentów. Determinuje to opracowanie metod analitycznych, które pozwalają na szybkie wykrywanie próbek podejrzanych, identyfikację substancji niebezpiecznych, ale także ich analizę ilościową. Techniki instrumentalne, jak chromatografia (LC-DAD, LC-MS), spektroskopia fluorescencyjna, NMR czy FTIR, w połączeniu z metodami chemometrycznymi są coraz częściej stosowane zarówno do badań przesiewowych jak i analizy ilościowej produktów zafałszowanych.


Tematem wykładu będą najnowsze trendy jakie obserwuje się w wykorzystaniu różnych technik instrumentalnych w celu analizy zafałszowanych produktów a także wyniki badań leków i suplementów diety z wykorzystaniem fingerprintów chromatograficznych, spektroskopii korelacyjnej w zakresie podczerwieni i UV-Vis oraz metod chemometrycznych. Badania obejmowały m. in. produkty roślinne z ekstraktem z miłorzębu japońskiego, zielonej kawy i herbaty, yerba mate oraz jagód acai.

 

Prof. dr hab. Marcin Drąg

Marcin Drąg urodził się w 1975 roku w Świdnicy. Tytuł magistra chemii otrzymał naWydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w 1999 roku. Następnie przeniósł się na Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej do grupy prof. Pawła Kafarskiego, gdzieuzyskał stopień doktora chemii za prace nad nowymi inhibitorami metaloproteaz oraz proteaz cysteinowych. Za pracę doktorską został uhonorowany nagrodą dla najlepszej pracy z zakresuchemii organicznej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Sigma-Aldrich (2004). W latach 2005-2008 odbył staż podoktroski w Burnham Institute for Medical Research (obecnie SBP Medical Discovery Institute) w La Jolla (Kalifornia, USA) w laboratorium prof. Guy Salvesena. W 2011 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego za prace nad nowymi typami bibliotek kombinatorycznych do badania enzymów proteolitycznych. W 2016 roku otrzymał tytuł profesora chemii od Prezydenta RP. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Chemicznego Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu chemiinorganicznej, biologicznej oraz medycznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują projektowanie i syntezę substratów, inhibitorów oraz markerów do badania enzymów proteolitycznych.

 

 

Wykład gościa: Zastosowanie chemii kombinatorycznej w badaniu enzymów proteolitycznych 

 

 

Enzymy proteolityczne należą do hydrolaz, które kontrolują praktycznie wszystkie ścieżki metaboliczne ze względu na zdolność do hydrolizy wiązania peptydowego. Zaburzenia w ekspresji proteaz prowadzi do wielu chorób cywilizacyjnych, w tym do nowotworów, cukrzycy, chorób neurodegeneracyjnych czy powikłań wynikających z działania patogenów.


Cechą kluczową każdej proteazy jest jej specyficzność substratowa, czyli zdolność do rozpoznawania tylko określonych sekwencji aminokwasów. Do chwili obecnej opracowano wiele metod określania specyficzności substratowej enzymów proteolitycznych. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest kombinatoryczna biblioteka substratów fluorogenicznych (z ang. Positional Scanning Substrate Combinatorial Library), która pozwala na dokładne określenie specyficzności substratowej większości proteaz. Do niedawna, wszystkie biblioteki do profilowania specyficzności substratowej proteaz zawierały w swojej strukturze wyłącznie naturalne aminokwasy (aminokwasy kodowane DNA) i tylko w bardzo nielicznych przypadkach stosowano aminokwasy nienaturalne. O ile wiedza ta była użyteczna w badaniach biologicznych, to w przypadku projektowania specyficznych substratów, inhibitorów czy markerów chemicznych, w wielu przypadkach okazywała się niewystarczająca. Nie istniały także strategie syntezy kombinatorycznych bibliotek substratów fluorogenicznych zawierających w swojej strukturze nienaturalne aminokwasy. W tym celu opracowaliśmy całkowicie nowy typ biblioteki kombinatorycznej zawierającej naturalne i nienaturalne aminokwasy i nazwaliśmy ją Hybrydowa Kombinatoryczna Biblioteka Substratów (z ang. Hybrid Combinatorial Substrate Library). Otrzymana biblioteka została wykorzystana do otrzymania ekstremalnie aktywnych oraz specyficznych substratów oraz markerów chemicznych dla enzymów z rodziny proteaz cysteinowych, treoninowych oraz serynowych.


Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki - 2014/13/B/ST5/00240 i 2014/14/M/ST5/00619 oraz przezFundację na Rzecz Nauki Polskiej.

 


Płk dr Robert Zdanowski

Płk dr n. biol. Robert Zdanowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, Wojskowej Akademii Technicznej. W 2000 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na stanowisku asystenta. W kolejnych latach piastował stanowiska: specjalisty (2002), starszego specjalisty (2004), kierownika Pracowni Immunotoksykologii (2010) oraz od roku 2012 - kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych uzyskał w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w roku 2007 na podstawie rozprawy: „Badanie wybranych procesów angiogenezy u myszy po podaniu estru izopropylowego kwasu metylofluorofosfonowego”. Zainteresowania naukowe doktora Zdanowskiego nadal skupiają się głównie wokół immunologii i immunotoksykologii. Jest specjalistą w dziedzinie epidemiologii i toksykologii. Od lipca 2016 roku piastuje stanowisko dyrektora Instytutu.

 

Wykład gościa: Czy naturalne zawsze znaczy bezpieczne? - Badania bezpieczeństwa stosowania wyciągu z Rhodiola Kirilowii.

 

 

W społeczeństwie istnieje przekonanie, że suplementy diety pochodzenia naturalnego są bezpieczne dla zdrowia i w związku z tym ich wprowadzenie do sprzedaży nie wymaga szczegółowych badań. Jednakże, jak dowodzi wiele przykładów, takie podejście może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami. Wyjątkowo ostrożnie należy takie substancje stosować w czasie ciąży i laktacji. Niestety kobiety w tym okresie coraz częściej sięgają po tego typu substancje, nie zdając sobie sprawy z faktu, iż naturalne suplementy diety nie były badane w zakresie oddziaływania na rozwijający się płód. Głównym powodem takiej sytuacji jest przekonanie o bezpieczeństwie substancji naturalnych oraz ograniczone możliwości stosowania środków farmaceutycznych w okresie ciąży wynikające głównie z przeciwwskazań.

W ostatnich latach coraz większą popularność (także w Polsce) zdobywają suplementy zawierające wyciągi z różeńca (Rhodiola). Rośliny rodzaju Rhodiola wykazują wiele właściwości medycznych i były od lat stosowane w tradycyjnej medycynie Azji i Europy jako leki tonizujące, adaptogenne, przeciwdepresyjne i przeciwzapalne. Rośliny z gatunków Rhodiola są znane nie tylko jako suplement wspomagający umysłowe i fizyczne działanie organizmu, ale wykazujące korzystne działanie przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne i immunomodulacyjne. Jednym z przedstawicieli tego rodzaju jest stosunkowo słabo jeszcze poznany gatunek - Rhodiola kirilowii (Różeniec Kiriłowa).

Celem badań była ocena wpływu podawania ciężarnym i karmiącym myszom wyciągów Rhodiola kirilowii na wybrane parametry zdrowotne matek oraz ich potomstwa. W badaniach wykonano: ocenę morfometryczną i morfologiczną wybranych narządów oraz ocenę parametrów hematologicznych. Określono także wpływ podawania badanych wyciągów na układ immunologiczny.

Uzyskane wyniki sugerują, że wyłącznie jeden z ekstraktów (wyciąg wodny) wydaje się być bezpieczny jako immunostymulant stosowany w okresie ciąży i laktacji. Wyciąg wodno-alkoholowy powodował u potomstwa liczne zaburzenia w funkcjonowaniu układu immunologicznego oraz układu wydalniczego (nerki), które mogłyby w przyszłości prowadzić do trwałego upośledzenia funkcji tych układów.

Badania wykonane w ramach projektu NCN Nr 2012/05/B/NZ7/03219.

 

 

Terminy i opłata zjazdowa

 

Zjazd Zimowy SSPTChem 2017 odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2017 na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

 

Opłata zjazdowa, która obejmuje:
- wyżywienie (dwa obiady, przerwy kawowe), 
- materiały konferencyjne,
- certyfikat uczestnictwa biernego/czynnego (tylko autor prezentujący),
- udział w sesjach referatowo - posterowych,
- udział w bankiecie/zabawach integracyjnych,

wynosi 150 zł (członkowie SSPTChem) bądź 180 zł (uczestnicy niezrzeszeni).

 

 

Uwaga!
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów i wnoszenia opłat zjazdowych mija 13.11.2017*.
*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu.
 

Uwaga!
O dokonaniu wpłaty należy nas poinformować przesyłając potwierdzenie wniesienia opłaty konferencyjnej (wersja pdf) najpóźniej do dnia 13.11.2017 na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. *.
*Abstrakty osób, które nie prześlą potwierdzenia dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu. 

 

Uwaga!
Rezygnacja z udziału w Zjeździe Zimowym SSPTChem oraz nieobecność nie uprawniają do otrzymania zwrotu opłaty zjazdowej. 

 

Uwaga! 
UWAGA !!! Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, skontaktuj się z Biurem PTChem. W przypadku wpłat z "kont prywatnych" faktury VAT wystawiane będą na życzenie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem PTChem w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty dokonania przelewu. Sekcja Studencka PTChem nie odpowiada za faktury VAT.

 

Kontakt Biuro PTChem (tylko w kwestii faktur)

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bądź Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  


W razie ewentualnych pytań bądź niejasności dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

W tym roku wspierają nas

 

 

Informacje dotyczące formy prezentacji i abstraktów

 

Każdy uczestnik Zjazdu ma możliwość prezentacji swojego tematu w formie plakatu, którego ostateczny tytuł należy podać w formularzu rejestracyjnym*.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno wystąpienie

Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski oraz angielski.

*W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych komunikatów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy uczestnictwa z czynnej na bierną. Preferowane będą wystąpienia dotyczące wyników autorskich prezentującego.  

 

Abstrakty

Abstrakty należy przygotować zgodnie z zamieszczonym szablonem
Jeśli nadesłane streszczenie będzie odbiegało od wzorca, nie będzie ono przyjęte i zostanie zwrócone autorowi pracy.
Abstrakty prosimy nazwać według schematu: nazwisko_imię.doc(x) oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w temacie wiadomości wpisując: Zjazd_Zimowy_2017_nazwisko_imię

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów
mija 13.11.2017*.
Książka abstraktów będzie dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej, która zostanie udostępniona po Zjeździe.


*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu. 

 

Postery

Obowiązujący format posteru: A1 (594mm × 841mm), układ pionowy. 
Postery należy umieścić w wyznaczonym przez Organizatora miejscu do godziny 11*. 

*Postery osób, nie umieszczone w wyznaczonym miejscu i terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję, a tym samym nie wezmą udziału w konkursie na Najlepszy Poster zaprezentowany w trakcie Zjazdu Zimowego SSPTChem 2017. W tym przypadku, Uczestnik nie otrzyma również certyfikatu uczestnictwa czynnego w konferencji.

 

Przydatne informacje

 

1. Dojazd z Dworca PKP/ PKS w Bydgoszczy na miejsce Zjazdu Zimowego Sekcji Studenckiej PTChem 2017

 

  Pobierz

2. Sugerowane zakwaterowanie na czas trwania Zjazdu Zimowego Sekcji Studenckiej PTChem 2017

    Pobierz

 

 
Uwaga !!!
Sekcja Studencka PTChem nie odpowiada za zakwaterowanie uczestników Zjazdu Zimowego SSPTChem 2017.

Szkolenie

Temat szkolenia: Zastosowanie biotransformacji oraz magnetycznej nanotechnologii w otrzymywaniu enancjomerycznie czystych związków leczniczych pochodnych kwasu 2-arylopropionowego.

Prowadzący: dr n. farm. Tomasz Siódmiak, Katedra i Zakład Chemii Leków

Forma: ćwiczenia pokazowe/zajęcia audytoryjne

Termin i miejsce: 9.12.2017 8:30, Wydział Farmaceutyczny CM UMK przy ul. dr. A. Jurasza 2 (Katedra i Zakład Chemii Leków)

Tematyka: W ostatnich latach intensywnie badanym obszarem nauk farmaceutycznych stały się biotechnologiczne metody otrzymywania enancjomerów wykorzystujące enzymy jako katalizatory. Stosowanie tych metod jest korzystne z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ reakcje katalizowane enzymatycznie nie wymagają drastycznych warunków, co wpływa na zmniejszenie ich toksyczności. Umożliwiają także uproszczenie procedur poprzez pominięcie wielu etapów enancjoselektywnych syntez.
Najnowsze raporty amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) wskazują, iż obecnie ponad połowę wszystkich badanych nowych leków (ang. investigational new drugs, INDs) stanowią optycznie czyste związki. Tak znaczący procent testowanych enancjomerów przekłada się na ich szeroką dostępność komercyjną. W Stanach Zjednoczonych, aż osiem na dziesięć najlepiej sprzedających się leków to związki chiralne w postaci pojedynczego enancjomeru.
Obszar tematyczny warsztatów obejmuje zastosowanie biotransformacji oraz magnetycznej nanotechnologii w otrzymywaniu enancjomerycznie czystych związków leczniczych.