• Do zobaczenia w Skorzęcinie :)
Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 828

 

          

Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem

 

25-29 kwietnia 2018 Skorzęcin

 

 

HARMONOGRAM

 

Wykładowcy panelu "Doświadczony Naukowiec"

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Kamysz

 

Profesor nauk farmaceutycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista w zakresie chemii leków, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy peptydów o właściwościach biologicznych. Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym GUMed. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na projektowaniu i otrzymywaniu aktywnych biologicznie peptydów. Głównie związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Ponadto zajmuje się opracowywaniem nowych procedur syntezy i rozdziału, a także badaniami konformacyjnymi czy też projektowaniem syntez w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej.

Jest autorem przeszło 180 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz ponad 150 doniesień konferencyjnych. Laureat licznych nagród, w tym Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Fundacji Polpharmy, Stypendium Polityki, Indywidualnych i Zespołowych Nagród Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego czy też Stypendium Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Wiceprzewodniczący Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Tematyka wykładu: HPLC w dwa kwadranse

 

Badania naukowe oraz praca wielu ośrodków przemysłowych opiera się na analizowaniu substancji z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Mimo opracowywania nowych metodologii pracy oraz rozwijania zaplecza technologicznego urządzeń, HPLC do dziś dnia pozostaje jedną z najczęściej stosowanych technik analitycznych. Niestety, duża popularność tej techniki nie wpłynęła na poprawę sposobu nauczania pod kątem praktycznym. Od studentów wymaga się przede wszystkim teoretycznej znajomości technik analitycznych nie przykładając odpowiednio dużej wagi do kształcenia w zakresie obsługi, możliwości zastosowania i rozwiązywania podstawowych problemów. Wyraźnie widoczny jest problem braku samodzielności studentów w wykonywaniu podstawowych analiz, co skutkuje brakiem poczucia pewności siebie na rynku pracy. Prowadzący zajęcia kładą nacisk na znajomość bardzo zaawansowanych pojęć nie dbając o podstawy. Braki praktycznej znajomości HPLC są także widoczne w laboratoriach. Bardzo często zdarza się, że dostęp do korzystania z aparatury ograniczony jest do kilku osób. Niechętnie przekazywana jest wiedza, co spowodowało, że praktyczna znajomość HPLC urasta do poziomu wiedzy specjalistycznej, do której dopuszczani są nieliczni.

Celem wykładu jest udowodnienie, że aby przekazać podstawowe informacje teoretyczne i wykonać pierwszą w życiu analizę z wykorzystaniem techniki HPLC potrzebne jest ok. pół godziny, efektywny czas prowadzącego zajęcia oraz zapał ucznia. Do tego minimum sprzętu: pompa gradientowa lub układ pomp, detektor, dozownik, kolumna.

Podczas wykładu autor zaprezentuje przykładowy schemat efektywnych zajęć z podstaw obsługi HPLC i udowodni, że wysokosprawna chromatografia cieczowa wcale nie jest tak skomplikowana jak się powszechnie uważa. Metoda nauczania została wielokrotnie zweryfikowana podczas nauczania studentów a nawet uczniów szkół średnich.

 

 

 

Dr hab. inż. Izabela Madura

 

Dr hab. inż. Izabela Madura jest naukowcem i wykładowcą Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się badaniami na pograniczu chemii, fizyki i biologii związanymi z analizą budowy związków chemicznych w fazie krystalicznej. Celem tych badań podstawowych jest powiązanie budowy związku z jego właściwościami, a w konsekwencji projektowanie związków o predefiniowanych właściwościach. Współpracuje z licznymi grupami badawczymi z Wydziału Chemicznego PW, Wydziału Chemii UW i Wydziału Chemii UG oraz Wydziału Farmaceutycznego WUM. Jest autorką ponad 50 publikacji naukowych i około 70 wystąpień na konferencjach. Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz krystalografii. 

W 2013 roku Samorząd Studentów PW wyróżnił ją nagrodą „Złotej Kredy” dla najlepszego nauczyciela akademickiego Wydziału Chemicznego prowadzącego ćwiczenia. W 2014 roku, jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w programie Senior Research Award przebywała na półrocznym stażu w Lawrence Berkeley National Laboratory. Aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej oraz społeczeństwa m.in. w ramach Polskiego Towarzystwa Chemicznego (obecnie pełnię funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego) i prowadzonego przez Towarzystwo Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jest mentorem w programie TopMinds powstałego z inicjatywy Komisji Fulbrighta i Top500 Innovators. Organizuje konferencje, spotkania z ciekawymi ludźmi nauki, kultury i sztuki, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych zadań, których misją jest upowszechnianie nauki i kultury.

 

Tematyka wykładu: Krystalografia stosowana 

 

Około 100 lat temu ojciec i syn w północnej Anglii przeprowadzili eksperyment, który zrewolucjonizował sposób, w jaki naukowcy badają związki chemiczne. Od tego momentu tajemniczy sposób, w jaki atomy wchodzą ze sobą w interakcje, był w zasięgu naukowców. Mogli zacząć rozwiązywać struktury kryształów! Dopracowana wersja metody Braggów, bo o nich mowa, nadal pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi dla współczesnych badaczy. Do tej pory przyznano 29 nagród Nobla za odkrycia wynikające bezpośrednio z zastosowania krystalografii rentgenowskiej. Znaczenie tej dziedziny pięknie podkreśla sentencja Maxa Perutza, odbiorcy jednego z tych 29 Nobli: „Dlaczego woda wrze w temperaturze 100ºC a metan w temperaturze −161ºC, dlaczego krew jest czerwona, a trawa zielona, dlaczego diament jest twardy, a wosk miękki, dlaczego lodowce płyną, a żelazo staje się twarde, gdy w nie uderzasz, jak kurczą się mięśnie, jak słońce sprawia, że rośliny rosną oraz jak żywe organizmy mogły ewoluować w coraz bardziej złożone formy ... odpowiedzi na wszystkie te problemy wynikają z analizy strukturalnej”.

Na wykładzie dowiedzą się Państwo jak można badać ciała stałe, na czym polega dyfrakcja, co trzeba mieć, aby przeprowadzić eksperyment, jak go interpretować, gdzie wykorzystać oraz jaki związek ma krystalografia z…bliźniakami, magnesami, coca-colą, gumą do żucia, Leonardem da Vinci, nowoczesnymi źródłami energii, łazikiem Curiosity, aspiryną, mozaikami w Marakeszu, czekoladą, lekiem na HIV, złotym podziałem czy wyświetlaczem w Twoim smartfonie. 

 

 

Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska

 

Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska pochodzi z Lublina i od lat szkolnych przejawiała zainteresowanie przedmiotami ścisłymi. W czasie studiów chemicznych na UMCS w Lublinie została uhonorowana nagrodą specjalną Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk im. Wojciecha Świętosławskiego. Była pierwszą przewodniczącą Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jej praca magisterska została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. W czasie studiów rozwinęły się także jej zainteresowania środowiskiem człowieka i jego ochroną. Od 1988 r. jest związana z Politechniką Lubelską, gdzie początkowo podjęła pracę na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, w Katedrze Technologii Wody i Ścieków (w 1994 r. przekształconą w Katedrę Inżynierii i Ochrony Środowiska, a w 1999 r. w Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska).
W latach 1989-1990 jako stypendystka Fulbright’a na University of Houston prowadziła badania nad usuwaniem kompleksów jonów metali ciężkich i chelatów metodami jonowymiennymi, które stały się podstawą doktoratu obronionego z wyróżnieniem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 1992 i nagrodzonego przez Ministra Nauki.           
W 2004 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy: „Występowanie i przemiany polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów w układach: osady ściekowe – gleba”. W tym samym roku została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Lubelskiej.
W grudniu 2004 r. w Politechnice Lubelskiej powstał Wydział Inżynierii Środowiska, w którego tworzeniu prof. Dudzińska brała czynny udział, pełniąc funkcję prodziekana ds. nauki w latach 2004-2008. W strukturze WIŚ znalazł się Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, w którym w latach 2010-2016 pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Jej badania naukowe dotyczą przemian i przemieszczania zanieczyszczeń niebiodegradowalnych w środowisku człowieka, w ściekach i osadach ściekowych oraz w procesach utylizacji odpadów, a ostatnio w powietrzu wewnętrznym.           
Autorka/współautorka 179 prac opublikowanych w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach, 3 książek, a także redaktor/współredaktor 9 monografii opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych i 12 w wydawnictwach krajowych oraz autor 2 patentów. Brała udział w 6 projektach badawczych (w tym jednym w ramach 5 Programu Ramowego); kierowała 5 projektami.           

W roku 2006 podjęła się organizacji Zakładu Inżynierii Środowiska Wewnętrznego i została jego kierownikiem, zajmując się zanieczyszczeniami w powietrzu wewnętrznym. Rozwija współpracę międzynarodową, m.in. z kilkoma czołowymi ośrodkami duńskimi (DTU Lyngby, Aalborg), TTZ, Bremerhaven, Niemcy, Empa, Dubendorf, Szwajcaria, Queensland University of Technology, Australia i University of Cassino, Włochy. W wyniku rozwoju zespołu, w roku 2016 zakład został przekształcony w Katedrę Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego. Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1978 r.), członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (od 2003 r.), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2006 r.), International Society of Indoor Air Quality and Climate (od 2011 r.), Polskiej Akademii Inżynierskiej (od 2014 r.) oraz European Academy of Science and Art (od 2015 r.). W roku 2014 uzyskała tytuł profesora nauk technicznych.  

Jej praca na Politechnice Lubelskiej została wielokrotnie wyróżniona nagrodami Rektora PL, Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002 r.) oraz Medalem Edukacji Narodowej (2006 r.).Oprócz stypendium Fulbright’a odbyła staż naukowy w Spectroscopy and Spectrochemie Institute, Dortmund, RFN, szkolenie w WHO oraz staż jako National Expert on the Detachement w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Rozwoju Naukowego w Brukseli. 
W roku 2016 została wybrana przewodniczącą Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych szkół technicznych na kadencję 2016-2020.

 

Tematyka wykładu: Czym oddychamy – czyli powietrze wewnętrzne- jego stan i wpływ na zdrowie człowieka

 

Ostatnio wiele jest doniesień na temat jakości powietrza atmosferycznego (zewnętrznego). Jednak wpływ tego czym oddychamy na nasze zdrowie zależy zarówno od zanieczyszczeń i ich stężenia, jak i od czasu ekspozycji na narażenie.  Ze względu na zmiany w stylu życia, człowiek coraz więcej czasu spędza w pomieszczeniach, szacuje się, że jest to ponad 90%. Są to nie tylko pomieszczenia mieszkalne i miejsca pracy, ale także wypoczynku (kluby, restauracje, centra gimnastyczne i centra handlowe) oraz środki transportu.
I właśnie ze względu na czas ekspozycji, choć i na poziom niektórych substancji, jakość powietrza wewnętrznego ma według Światowej Organizacji Zdrowia, większy wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców krajów rozwiniętych, niż jakość powietrza zewnętrznego (atmosferycznego).
Na jakość powietrza w pomieszczeniach wpływają czynniki fizyczne (temperatura, wilgotność, promieniowanie, cząstki zawieszone), chemiczne (zanieczyszczenia nieorganiczne i organiczne) oraz biologiczne (bioaerozole). Niektóre z tych czynników mają wpływ na tzw. odczuwalną jakość powietrza (komfort cieplny, odory – czyli substancje wyczuwalne zapachowo), inne występują poniżej progu odczuwania, ale mają negatywny wpływ na  nasze zdrowie i samopoczucie.

Źródła zanieczyszczeń w środowisku wewnętrznym mogą być egzogenne (powietrze atmosferyczne) oraz endogenne, czyli materiały budowlane, wykończeniowe, elementy wyposażenia wnętrz, sprzęt elektroniczny, a także aktywność człowieka. W powietrzu w pomieszczeniu średnio występuje około 600 substancji, a duże znaczenie mają też interakcje pomiędzy substancjami. Substancje emitowane do powietrza wewnętrznego podlegają przemianom pod wpływem czynników fizycznych (promieniowanie UV, temperatura, wilgotność względna) a także przemianom pod wpływem czynników chemicznych. Wynikiem przemian jest powstanie nowych produktów, często o właściwościach bardziej toksycznych niż substancje wyjściowe.

Projektowane obecnie budynki powinny być niskoenergetyczne, zatem kładzie się nacisk na szczelność okien i drzwi, co prowadzi do zmniejszenia naturalnej wymiany powietrza w pomieszczeniach i zatężenia znajdujących się tam zanieczyszczeń, zarówno w fazie gazowej jak i zaadsorbowanej. Aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego stosuje się urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, w dużym stopniu doprowadzające do pomieszczeń powietrze recyrkulowane. Urządzenia te nie zawsze pracują prawidłowo, a często są także przyczyną zanieczyszczeń wtórnych.

W konsekwencji wielu użytkowników pomieszczeń cierpi na schorzenia układu oddechowego, alergie, dermatozy lub odczuwa dyskomfort, co w skrajnych wypadkach ma wpływ na zdrowie, ale przede wszystkim na wydajność pracy i  łatwość przyswajania wiedzy.

 

Wykładowcy panelu "Młody Naukowiec"

 

 

Dr Szymon Chorąży

 

Dr Szymon Chorąży jest asystentem naukowym w Zespole Nieorganicznych Materiałów Molekularnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2014 roku otrzymał tytuł doktora nauk chemicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, broniąc pracy doktorskiej wykonanej pod opieką prof. dr hab. Barbary Siekluckiej w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich - programu Funduszu na Rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Zespołem Chemii Fizycznej Ciała Stałego profesora Shin-ichi Ohkoshiego Wydziału Chemii Uniwersytetu Tokijskiego (Japonia). Po otrzymaniu doktoratu Szymon Chorąży odbył dwuletni staż w charakterze asystenta naukowego  na Wydziale Chemii Uniwersytetu Tokijskiego,a następnie dołączył do Zespołu prof. Barbary Siekluckiej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują projektowanie, syntezę i charakterystykę fizykochemiczną nowych funkcjonalnych magnetycznych materiałów molekularnych wykazujących różnorodne zjawiska optyczne, magnetyczne, magneto-optyczne oraz przejścia fazowe. Ostatnio jego praca badawcza poszerzyła się o dogłębne badanie właściwości materiałów fotoluminescencyjnych opartych na sieciach koordynacyjnych z mostkami cyjanowymi.

 

Tematyka wykładu: Fotoluminescencyjne heterometaliczne sieci koordynacyjne oparte na policyjanometalanach i kompleksach lantanowców

 

Związki koordynacyjne zawierające jony metali ziem rzadkich wzbudzają szerokie zainteresowanie ze względu na atrakcyjne właściwości fotoluminescencyjne. Kompleksy lantanowców(3+) wykazują ważne funkcjonalności optyczne, w tym emisję światła białego, wielokolorową przełączalną emisję, fosforescencję w zakresie bliskiej podczerwieni, oraz luminescencję typu up-conversion. Wymienione właściwości lantanowców znalazły zastosowania w komunikacji optycznej, konwersji energii, urządzeniach emisji światła, wykrywaniu substancji, fotowoltaice i bioobrazowaniu. W tym kontekście, istnieje silna potrzeba poszukiwania nowych luminescencyjnych materiałów molekularnych zawierających jony kompleksowe lantanowców o sterowalnych właściwościach optycznych. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną nasze ostatnie osiągnięcia z dziedziny luminescencyjnych sieci koordynacyjnych zbudowanych z jonów lantanowców połączonych z policyjano-metalanami. W szczególności pokażemy różnokolorową emisję trimetalicznych łańcuchów koordynacyjnych EuIIIxTbIII1-x(3-pirydon)–[CoIII(CN)6]3-, przełączalną stosunkiem Eu/Tb oraz długością fali wzbudzenia, oraz wzmocnioną transferem energii metal-to-metal emisję światła białego w analogicznych łańcuchach DyCo.

 

 

 

Dr Dorota Jakubczyk

 

Dr. Dorota Jakubczyk was born on 18th of January 1985 in Trzcianka, Poland.
She has graduated at the Faculty of Chemistry of the Adam Mickiewicz University (AMU), Poznan, Poland with specialization in organic chemistry in 2009, defending her Master thesis titled “Stereoselective addition reactions of metalorganic nucleophiles to 3,4-dihydro-β-cabroline derivatives”.
During her master study time, Dorota has been actively working as the President of Scientific Association of Chemists on the Faculty of Chemistry AMU.
In 2009, Dr. Jakubczyk has started PhD study in Prof. Stefan Bräse's group at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe, Germany and simultaneously joined BioInterfaces International Graduate School, KIT to gain interdisciplinary knowledge from the frontiers of biology, chemistry, physics, informatics and engineering. In 2012 she has defended her PhD thesis: „Synthesis of isotope labelled and photoactivatable N-acyl-L-homoserine lactones – inter-kingdom signalling molecules”.
After that, Dorota Jakubczyk has moved to John Innes Centre in Norwich, in England for her first postdoctoral project in Prof. Sarah O’Connor’s laboratory where she was working on ergot alkaloids biosynthesis, especially on a new derivative, cycloclavine and unique oxidase, EasH, catalysing cyclopropane ring formation in cycloclavine.
Currently, Dr. Dorota Jakubczyk is working in the team of Prof. Kira Weissman at the University of Lorraine, Nancy, France. The topic of her second postdoctoral project is structural enzymology of megaenzymes involved in biosynthesis of lankacidin, a bacterial natural product with anticancer activity.

 

 

Fungal natural products: Cure or poison?

 

Natural products are an invaluable source of new drugs as they constitute more than two-thirds of clinically used antibiotics and 50% of anticancer drugs.Plant pathogenic fungi produce many secondary metabolites which display high bioactivity. The ergot alkaloids are a structurally diverse group of alkaloids derived from tryptophan and dimethylallyl pyrophosphate (DMAPP) and are produced by so-called ergot fungi such as Claviceps purpurea, Aspergillus japonicus, Aspergillus fumigatus or Neotyphodium lolii. The potent bioactivity of ergot alkaloids have resulted in their use in many applications throughout human history.

Ramularia collo-cygni (Rcc), plant pathogenic fungus is another rich source of secondary metabolites such as rubellins. Rcc is responsible for the important barley disease Ramularia leaf spot (RLS). Rubellins might be responsible for the leaf necrosis in RLS and consequently barley yield losses between 20 to 70% all over the world.Despite the pathogenic properties of rubellins these compounds may have beneficial applications in medicine. Miethbauer et al. have observed activities against gram-positive bacteria, even multidrug-resistant (MDR) strains but more extensive screening of the whole bacterial and fungal libraries is desired.
I will present the chemistry and role of fungal natural products basing on examples of the ergot alkaloids and rubellins biosyntheses.

 

 

 

Dr Dawid Frąckowiak

 

Dr Dawid Frąckowiak jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku obronił pracę dyplomową pt. „Aktywacja wiązania SiO-H w reakcji z winylometaloidami katalizowana kompleksami rutenu(0)” i podjął studia doktoranckie w Zakładzie Chemii Metaloorganicznej Wydziału Chemii UAM, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Marcińca prowadził badania w tematyce związanej z katalitycznymi reakcjami O-metalacji hydroksypochodnych pierwiastków bloku p, a także rozpoczął badania nad syntezą i reaktywnością winylogermasilseskwioksanów klatkowych. W 2015 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Katalityczna aktywacja wiązania OH w hydroksypochodnych pierwiastków bloku P (Si, Ge, B, Sn) przez winylometaloidy”.

Obecnie, dr Dawid Frąckowiak zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi badania w kilku obszarach szeroko pojętej chemii metaloorganicznej pierwiastków bloku p (m.in., synteza, charakterystyka i reaktywność funkcjonalizowanych heterosilseskwioksanów. Dr Frąckowiak jest obecnie promotorem pomocniczym pracy doktorskiej dotyczącej aktywności nienasyconych pochodnych silatranów w katalitycznej reakcji trans-metalacji. Autor i współautor 9 publikacji naukowych, 3 patentów oraz 3 zgłoszeń patentowych; współautor skryptu „Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw chemii nieorganicznej”. Wykonawca w 3 grantach badawczych (NCN – Maestro, NCBR – Nanosil, Presil).

Zainteresowania naukowe dr Dawida Frąckowiaka skoncentrowane są na chemii klatkowych związków makromolekularnych bloku p (m. in. silseskwioksanów i heterosilseskwioksanów oraz borofosfonianów), a także na syntezie mechanochemicznej i jej zastosowaniu w chemii organicznej, koordynacyjnej oraz metaloorganicznej.

 

 

 

Tematyka wykładu: Mechanochemia – alternatywa przyszłości

 

Mechanochemia to dział chemii zajmujący się badaniem zmian właściwości chemicznych oraz fizykochemicznych zachodzących pod wpływem działania energii mechanicznej (m. in. mielenia, kruszenia, kawitacji, etc.). Reakcje mechanochemiczne w syntezie organicznej, nieorganicznej i metaloorganicznej prowadzone są najczęściej bez udziału rozpuszczalnika (lub przy użyciu jego niewielkich ilości), za pomocą urządzeń zwanych młynami kulowymi.[1]

Niniejsze wystąpienie ma na celu przybliżyć słuchaczowi zarys bieżących trendów oraz wyzwań z jakimi boryka się współczesna mechanochemia. Omówione zostaną różne rodzaje przemian mechanochemicznych a także niektóre mniej znane ich aspekty (np. „miękka” mechanochemia[2], zmiana selektywności i natury procesów mechanochemicznych względem innych metod syntezy[3], wykorzystanie naczyń i kul mielących jako promotorów reakcji mechanochemicznych[4] oraz preparatyka porowatych materiałów organicznych[5].

Obecnie, mechanochemia i związane z nią transformację zaczynają skupiać coraz większą uwagę badaczy, z uwagi na nie do końca poznane mechanizmy i prawa nią rządzące, prostotę, łatwą skalowalność oraz redukcję zużycia rozpuszczalników i innych reagentów. Ponadto, w szczególności interesujące są reakcje chemiczne, których przebieg w układach rozpuszczalnikowych jest zupełnie inny niż w ciele stałym, co pozwala niekiedy na otrzymywanie nowych, nie poznanych dotąd związków chemicznych.

 

Wykładowcy panelu "Chemia i przemysł"

 

 

Dr Krzysztof Dudziński

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2015 roku obronił pracę doktorską z zakresu chemii organicznej. W trakcie przygotowywania się do kariery zawodowej ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Marketing Produktów Farmaceutycznych) oraz szereg kursów poszerzających jego wiedzę (posiada między innymi certyfikat dobrej praktyki klinicznej, GCP). W trakcie studiów doktoranckich został również laureatem prestiżowego programu Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dzięki czemu miał możliwość samodzielnego kierowania i zarządzania innowacyjnym projektem badawczym. Szerokie spektrum zainteresowań, a przy tym chęć do popularyzowania nauki sprawiły, że współpracował również jako konsultant naukowy z kanałem Discovery UK (program Breaking Magic). W ciągu ostatniego roku rozpoczął przygotowania do uzyskania tytułu Europejskiego Rzecznika Patentowego i uczestniczy  obecnie w  kursie organizowanym przez Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI), gdzie  zapoznaje się  z  tematyką  Europejskiej Konwencji Patentowej. Specjalizuje   się  w  postępowaniach spornych.  W  ciągu  ostatniego  roku  rozpoczął 

przygotowania do uzyskania tytułu Europejskiego Rzecznika Patentowego i uczestniczy obecnie w kursie organizowanym przez Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI), gdzie zapoznaje się z tematyką Europejskiej Konwencji Patentowej. Specjalizuje się w postępowaniach spornych dotyczących naruszeń patentów z dziedziny chemii, biotechnologii i farmacji, jak również mechaniki. W trakcie studiów magisterskich oraz doktoranckich intensywnie działał w strukturach Polskiego Towarzystwa Chemicznego, będąc przez cztery lata (2009-2013) członkiem zarządu Sekcji Studenckiej.

 

Tematyka wykładu: Od naukowca do rzecznika patentowego - słów kilka o tym jak chronić własność przemysłową

 

Spotkanie skoncentrowane będzie na podstawach prawa własności przemysłowej. W szczególności przedstawione zostaną informacje na czym polega zawód rzecznika patentowego oraz dlaczego może być ciekawą alternatywą przy rozpoczynaniu kariery zawodowej przez studentów nauk przyrodniczych. W trakcie spotkania omówione zostaną różne narzędzia umożliwiające ochronę prawną wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Uczestnicy dowiedzą się o szczegółowych celach wymienionej ochrony, o sposobach jej uzyskiwania oraz o czynnikach, które należy wziąć pod uwagę jeśli w toku badań rozważa się wnioskowanie o patent czy wzór użytkowy.
Przewidzianą formą spotkania jest forma szkoleniowa z możliwością omówienia konkretnych zagadnień, problemów związanych z ochroną własności przemysłowej wskazanych przez Uczestników.

 

 

Dr Dawid Łyżwa

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2015 roku obronił pracę doktorską skupiającą się na zagadnieniach wykorzystania organokatalitycznej reakcji Michaela do otrzymania γ-aminokwasów, będących między innymi pochodnymi baklofenu (stosowany w leczeniu uzależnień) czy pregabaliny (stosowana w leczeniu bólu). Ze względu na interesującą tematykę oraz potencjał komercjalizacyjny badania uzyskały finansowana ze środków programu Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
W latach 2009-2014 był członkiem zarządu Sekcji Studenckiej PTChem.
Ukończył szereg studiów podyplomowych w zakresie ochrony zdrowia (Biostatystyka i Analiza Danych w Ochronie Zdrowia Publicznego, Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych, Marketing Produktów Farmaceutycznych).
Od 2014 roku pracuję dla międzynarodowych koncernów farmaceutycznych przy wprowadzaniu na rynek innowacyjnych leków z zakresu onkologii, pediatrii oraz schorzeń układu krążenia.

 

 

Tematyka wykładu: Od substancji aktywnej biologicznie do innowacyjnego leku

Celem wykładu będzie przybliżenie długiej drogi jaką należy przebyć od odkrycia substancji aktywnej biologicznie do ustawienia opakowania z lekiem na aptecznej półce. Omówione zostaną poszczególne etapy rozwoju projektu klinicznego, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych prowadzonych na ludziach. Podjęta zostanie również tematyka głównych szans i problemów w rozwoju przemysłu farmaceutycznego, etyki w badaniach klinicznych oraz zagadnień związanych z działaniami niepożądanymi. Uczestnicy prelekcji będą mieli możliwość zapoznania się z aktywnościami firm farmaceutycznych w obrębie innym niż badania laboratoryjne.

 

 

Mgr Emil Jarosz 

Manager i członek Stowarzyszenia „Środowisko dla Środowiska” koordynującego program stypendialny dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej (MOE Austauschprogramm) oferowany przez niemiecką organizację Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 roku obronił swoją pracę magisterską w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej. Po ukończeniu studiów pracował na stanowisku młodszego specjalisty w Instytucie Ochrony Środowiska badając dystrybucję dioksyn w materiale roślinnym. W 2017 roku w ramach progrmu DBU przebywał na rocznym stypendium naukowym w Umweltforschungszentrum Leipzig – Halle w Departamencie Bioanalityki i Ekotoksykologii zajmując się problematyką toksyczności pestycydów oraz śledzenia ich szlaku metabolicznego na embrionach Danio rerio. Obecnie jako doktorant na Norwegian University of Life Science w Oslo zajmuje się badaniem i modelowaniem toksyczności radionuklidów pochodzenia przemysłowego na organizmy morskie.

 

 

Tematyka wykładu: Program stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) umożliwia absolwentom studiów magisterskich oraz doktorantom odbycie 6-12 miesięcznego stażu w wybranej przez siebie instytucji, ośrodku badawczym lub prywatnej firmie. Program opiera się na finansowaniu projektów mających na celu podjęcie aktualnych problemów w dziedzinie szeroko pojętej ochronie środowiska.
Program koordynowany jest w Polsce przez Stowarzyszenie „Środowisko dla Środowiska” kontynuacje działania Fundacji im. prof. Macieja Nowickiego. Stowarzyszenie skupia stypendystów, młodych ekspertów z różnych dziedzin nauki, działających na rzecz środowiska od konwencjonalnej ochrony przyrody poprzez gospodarkę ściekową i odpadową, ochronę powietrza, modelowanie i prognozowanie zmian klimatu skończywszy na prawie, ekonomii i zarządzaniu środowiskiem.
Podczas panelu zaprezentowana zostanie oferta stypendialna przygotowana specjalnie dla młodych naukowców. Stypendium oferowane przez niemiecką organizację DBU to przede wszystkim nieocenione doświadczenie na początku kariery naukowej zarówno osób pragnących sfinansować swoje badania jak i absolwentów dopiero wchodzących na rynek pracy. Słuchacze dowiedzą się kto może aplikować do programu, jakie projekty mogą być finansowane oraz jak przejść proces aplikacji.
Więcej informacji o Programie Stypendialnym DBU można zasięgnąć na stronie Stowarzyszenie www.sds.org.pl lub na stronie organizatora programu www.dbu.de/2600.

 

W tym roku wspierają nas

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Informacje dotyczące formy prezentacji i abstraktów

Każdy uczestnik Zjazdu ma możliwość prezentacji swojego tematu w formie plakatu bądź wystąpienia ustnego, którego ostateczny tytuł należy podać w formularzu rejestracyjnym*.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno wystąpienie. 

Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski oraz angielski.

*W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych komunikatów ustnych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy prezentacji z wystąpienia ustnego na plakat, o czym poinformuja zainteresowane osoby najpóźniej do dnia 15 marca 2018. Preferowane będą komunikaty dotyczące wyników autorskich badań prezentującego.

 

Abstrakty

Abstrakty należy przygotować zgodnie z zamieszczonym szablonem. !!! Nowy wzór !!!
Jeśli nadesłane streszczenie będzie odbiegało od wzorca, nie będzie ono przyjęte i zostanie zwrócone autorowi pracy.
Abstrakty prosimy nazwać według schematu: nazwisko_imię_plakat/ustny.doc(x) oraz przesłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w temacie wiadomości wpisując: Zjazd_Wiosenny_2018_abstrakt_nazwisko_imię

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów 
mija 28.02.2018*.
 

*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu. 

 

Postery

Obowiązujący format posteru: A1 (594mm × 841mm), układ pionowy. 

 

Wystąpienia ustne 

Ramy czasowe: 15 minut prezentacja + 5 minut dyskusja.
Obowiazujący format prezentacji: MS PowerPoint*.

*W przypadku przygotowania prezentacji w innym programie/formacie należy o tym fakcie poinformować Organizatora najpóźniej do 10 kwietnia 2018.

 

Nagrody 

Autorzy najlepszych wystąpień ustnych i posterów zaprezentowanych podczas Zjazdu Wiosennego SSPTChem zostaną nagrodzeni! Wręczenie nagród odbędzie się podczas oficjalnego zakończenia konferencji - uroczystego bankietu*. 

*Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność na oficjalnym zakończeniu konferencji. W przypadku nieobecności autora wyróżnionej pracy Organizatorzy w porozumieniu z Komitetem Naukowym zadecyduja o przyznaniu nagrody innej osobie. 

 

 

Miejsce, terminy i opłata zjazdowa

 

 

 

Zjazd Wiosenny SSPTChem 2018 odbędzie się w dniach 25 - 29 kwietnia 2018 w Hotelu Biały w Skorzęcinie.

 

 

Adres:

Hotel Biały
Skorzęcin 52
62-230 Witkowo

http://www.hotel-skorzecin.pl/hotel.html

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Opłata zjazdowa, która obejmuje:

- pełne wyżywienie (25.04.2018 kolacja; 26 - 28.04.2018 śniadanie, obiad, kolacja; 29.04.2018 śniadanie;  oraz przerwy kawowe), 
- zakwaterowanie (25 - 29.04.2018),
- materiały konferencyjne,
- certyfikat uczestnictwa (tylko autor prezentujący),
- udział w sesjach referatowo - posterowych,
- udział w imprezach/zabawach integracyjnych/bankiecie,

wynosi 450 zł (członkowie PTChem) bądź 550 zł (uczestnicy niezrzeszeni).

Bank BGŻ, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
Odbiorca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa
Tytułem: Imię i nazwisko Zjazd Wiosenny SSPTChem 2018 – opłata zjazdowa

 

Uwaga!
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów
mija 28.02.2018.
*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu. 
 
 

Uwaga!
Prosimy o dokonanie opłaty zjazdowej w wysokości 450 PLN (członkowie PTChem) bądź 550 PLN (uczestnicy niezrzeszeni) najpóźniej w ciągu 2 tygodni od momentu otrzymania maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia**.
**W przypadku nie uiszczenia opłaty zjazdowej w wyznaczonym terminie, zgłoszenie udziału w Zjeździe Wiosennym SSPTChem 2018 uznaje się za anulowane. 

 

Uwaga!
Rezygnacja z udziału w Zjeździe Wiosennym SSPTChem oraz nieobecność nie uprawniają do otrzymania zwrotu opłaty zjazdowej. 

  

Uwaga! 
Do podanej kwoty  należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

 

Kontakt Biuro PTChem (tylko w kwestii faktur)

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 831 13 04

 

W razie ewentualnych pytań bądź niejasności dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.